มาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย


 ประกาศข่าวสาร
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี 2566
[ประกาศ] NEW
[หน้าที่ 1]
[หน้าที่ 2]
[หน้าที่ 3]
[หน้าที่ 4]
"

ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์รอบแรก
    [ประกาศ ผลการประกวด]
    [ระดับประถมศึกษา]
    [ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]
    [ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย]

อบรมหัวข้อ พีทาโกรัสในเอกสารโบราณของไทย
  [ดูรายละเอียด]

ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประจำปี 2566 NEW
[รายละอียด]  [ใบสมัคร]ดาวน์โหลดสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980

สงวนลิขสิทธิ์ปี 2566 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์