มาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย


 ประกาศข่าวสาร
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประจำปี 2566 NEW
[รายละอียด]  [ใบสมัคร]ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'พัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น ในการบ่มเพราะ Science,Technology and Innovative Mindest' ให้กับนักเรียน
  - ระดับประถมศึกษา [ดูรายละเอียด]
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [ดูรายละเอียด]
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [ดูรายละเอียด]
QR Code กดเพื่อขยายดูภาพ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
  [อ่านประกาศ]
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980

สงวนลิขสิทธิ์ปี 2566 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์