สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ข่าวสาร วารสารคณิตศาสตร์ กิจกรรม ประวัติ สมัคร ศ.ส.ว.ท.

     ประกาศและข่าวสาร
 |   | 
อบรมความรู้คณิตศาสตร์ประจำปี 2564  
หัวข้อ : กลยุทธ์การเล่นเกมหยิบออก เกมนิม และการประยุกต์ในการสร้างโครงงานคณิตศาสตร์
จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง รับสมคัรถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564
สำหรับผู้สนใจให้ทำการกรอกใบสมัครและส่งอีเมลล์มาที่ MathThaiOrg@gmail.com
  รายละเอียด [คลิก] ใบสมัคร[คลิก]

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจาปี 2564
ดูรายละเอียด [คลิก]
  สําหรับผู้สนใจ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล โรงเรียนที่สังกัด พร้อมที่อยู่ แจ้งหมายเลขที่สมาชิกตลอดชีพมาด้วยถ้าท่านทราบ
  หรือเป็นสมาชิกสามัญมาที่ @ E-mail: ranoo.t@chula.ac.th
  หมายเหตุ : http://www.math.sci.kmitl.ac.th 9/เม.ย./64
ประกาศประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ให้ดูรายละเอียดที่หน้าประกาศโครงงาน
ประกาศขอเชิญร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2563 รายละเอียด [คลิก]สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์