สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ข่าวสาร วารสารคณิตศาสตร์ กิจกรรม ประวัติ สมัคร ศ.ส.ว.ท.

     ประกาศและข่าวสาร
 |   | 
ประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจา้ง รับสมคัรถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564
  รายละเอียด [คลิก] ใบสมัคร[คลิก]

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจาปี 2564 รายละเอียด [คลิก]
  สําหรับผู้สนใจ ให้ส่งชือ-นามสกุล โรงเรียนที่สังกัด พร้อมที่อยู่ แจ้งหมายเลขทสมาชิกตลอดชีพมาด้วยถ้าท่านทราบ
  หรือเป็นสมาชิกสามญั มาที@ E-mail: ranoo.t@chula.ac.th
  หมายเหตุ : http://www.math.sci.kmitl.ac.th 9/เมย./64

ประกาศประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ให้ดูรายละเอียดที่หน้าประกาศโครงงาน

ประกาศขอเชิญร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2563 รายละเอียด [คลิก]สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์