สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

     ประกาศและข่าวสาร
| |
ประกาศ สนามสอบทั้งหมด ทุก ภูมิภาค
ประกอบสอบ วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
* สนามสอบ ภูมิภาคอื่น เรียงลำดับตามนี้ ทุกสนามสอบตรวจดูรายชื่อและที่นั่งได้ที่
  สนามสอบทุกแห่งในวันทำการสอบ
* ในกรณีที่ลืมนำบัตรเข้าสอบมา ผู้เข้าสอบสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ [คลิก]
กำหนดการ [คลิก]
1. สนามสอบ กรุงเทพมหานคร
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกเวียงผา
ผังสอบแข่งขันสนามสอบกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย รามคำแหง [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม [คลิก]
 
2. สนามสอบ ขอนแก่น
สถานที่สอบ : รร.แก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม [คลิก]
 
3. สนามสอบ เชียงใหม่
สถานที่สอบ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม [คลิก]
 
4. สนามสอบ นครปฐม
สถานที่สอบ : รร.พระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม [คลิก]
5. สนามสอบ นครราชสีมา
รร.รวมมิตรวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
6. สนามสอบ พิษณุโลก
สถานที่สอบ : รร.เฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
7. สนามสอบ ภาคกลาง
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
8. สนามสอบ สงขลา
สถานที่สอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
9. สนามสอบ สุราษฎร์ธานี
สถานที่สอบ : รร.ธิดาแม่พระ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
10. สนามสอบ อุบลราชธานี
สถานที่สอบ : รร.เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
ประกาศสอบแข่งขันประจำปี 2562 ใบประกาศ [คลิก] ใบสมัครประเภทบุคคล [คลิก] ใบสมัครประเภททีม [คลิก]
** ปิดรับสมัครแล้ว

หลักฐานการสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 24 กันยายน 2562)
1.ใบสมัครสอบจะสมบูรณ์ – เมื่อมีลายเซ็นอนุญาตจากผู้มีอำนาจในโรงเรียนและกรอกข้อมูลครบ
2.การชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ส่งทางธนาณัติ
– การโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สอบและอบรม)”
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-25671-1 ชำระเงินตามช่องทางบัญชีที่ระบุเท่านั้น
 ถ่ายสำเนาหลักฐานการชำระเงินส่งมาทางไปรษณีย์ ตัวจริงเก็บไว้ (ระบุชื่อ นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น 
 โทรศัพท์ ในใบโอนเงิน)
– การจ่ายเงินโดยการส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย ในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพพัดดา  ปวนะฤทธิ์ 
 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10332 (เพียงแห่งเดียว)
 นำธนาณัติตัวจริงส่งมากับใบสมัครทางไปรษณีย์ เก็บส่วนสำเนาไว้ 
 ค่าสมัครสอบ ประเภทบุคคล คนละ 150 บาท ประเภททีมทีมละ 480 บาท
3.ประเภทบุคคล รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ผู้สมัครด้านหลังรูป  
 ประเภททีม รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครด้านหลังรูป 
4.หลักฐานการสมัครสอบตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ส่งมาทางไปรษณีย์ :
 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ 
 ตู้ ปณ. 2022 ปณฝ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10332
5.สมาคมฯได้รับหลักฐานการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตรเข้าสอบให้ท่าน


สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์