สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ข่าวสาร วารสารคณิตศาสตร์ กิจกรรม ประวัติ สมัคร ศ.ส.ว.ท.

     ประกาศและข่าวสาร
 |   | 
ประกาศ ผลการประกวดโครงงานประจำปี 2565 (รอบสุดท้าย)
[ระดับประถมศึกษา]    [ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]    [ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย]

ประกาศ ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจําปี 2565 (รอบแรก)
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [ดูรายละเอียด]

ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประจำปี 2565  
รับชมรายละเอียด
ครั้งที่หัวข้อระยะเวลาในการอบรม
1 การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต
รศ.ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
2 การคิดภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
3 เครดิต ภาษีหุ้น
ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
4 การออมเพื่อการเกษียณ
ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
5 IRR กับประเมินราคาทรัพย์สิน
ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา [ชมรายละเอียด]
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
6 การหาผลตอบแทนของกรมธรรม์ประกันภัย
ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา [ชมรายละเอียด]
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
7 ค่างวด
รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
8 การลงทุนเบื้องต้น
ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
9 ผลตอบแทน VS ความเสี่ยง
ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
10 แคลคูลัสกับการลงทุน
รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.


สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์