สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PRATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

     ประกาศและข่าวสาร
รายชื่อผู้เข้าอบรมครูคณิตศาสตร์ ประจาปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาต้น
ณ สมาคมคณิตศาสตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้อง 208 ตึก 4 คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 25 - 27 เมษายน 2562 รายชื่อ [คลิก]

รายชื่อผู้เข้าอบรมครคู ณิตศาสตร์ ประจาปี 2562 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้อง 101 ตึก 3 คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 25 - 27 เมษายน 2562 รายชื่อ [คลิก]
 
ประกาศขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ใบประกาศ [คลิก]
ประกาศอบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ใบประกาศ [คลิก] ใบสมัคร [คลิก]
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดอบรมครู คณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อนขึ้น
วันที่ 25 – 27 เมษายน 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั นั้น
เนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอความกรุณาท่านที่สมัครเข้ารับการอบรม นำ Notbook มาด้วย
เพื่อใช้ในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยุค Thailand 4.0
วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13:00–16:00 น.
รายละเอียด [คลิก]

ประกาศประกวดโครงงาน คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 [คลิก]

ประกาศผลสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการพิธีมอบรางวัล [คลิก]
ผลสอบแข่งขันระดับประถมศึกษา [คลิก]
รางวัลชมเขยระดับประถมศึกษา [คลิก]
ผลสอบแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
รางวัลชมเขยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
ผลการสอบแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์