สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PRATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

     ประกาศและข่าวสาร
ประกาศอบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดีร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ใบประกาศ [คลิก] ใบสมัคร [คลิก]

ประกาศประกวดโครงงาน คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 [คลิก]

ประกาศผลสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการพิธีมอบรางวัล [คลิก]
ผลสอบแข่งขันระดับประถมศึกษา [คลิก]
รางวัลชมเขยระดับประถมศึกษา [คลิก]
ผลสอบแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
รางวัลชมเขยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
ผลการสอบแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์