สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ข่าวสาร วารสารคณิตศาสตร์ กิจกรรม ประวัติ สมัคร ศ.ส.ว.ท.

     สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก [ใบสมัคร]
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางคณิตศาสตร์ - เพื่อปรับปรุงและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการสอนระเบียบวิธีสอน ตำราคณิตศาสตร์ ฯลฯ ในหมู่สมาชิกและผู้สนใจในคณิตศาสตร์ทั้งหลาย - เพื่อติดต่อกับองค์กรคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศ - เพื่อส่งเสริมอาชีพและผดุงฐานะสมาชิก - เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก่ประชาชน ประเภทของสมาชิก สมาชิกของสมาคมฯ มี 2 ประเภท คือ - สมาชิกสามัญ ซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่มีความสนใจ หรือผู้ที่มีวิชาชีพเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สำหรับสมาชิกประเภทนี้ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนในการสมัครครั้งแรก 30 บาท ค่าสมาชิกปีละ 250 บาท หรือ สมาชิกตลอดชีพ 3,000 บาท (สมาชิกตลอดชีพเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น) - สมาชิกวารสาร เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ประสงค์จะรับวารสารคณิตศาสตร์ของสมาคมฯ เท่านั้น สำหรับสมาชิกประเภทนี้จะเสียค่าลงทะเบียนในการสมัครครั้งแรก 30 บาท และ ค่าสมาชิก ปีละ 250 บาท วาระการเป็นสมาชิก สำหรับสมาชิกรายปีวาระการเป็นสมาชิกจะเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี และสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน ของปีต่อไป สิทธิของสมาชิกสามัญโดยย่อ - มีสิทธิได้รับวารสารคณิตศาสตร์ - มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกกรรมการของสมาคม และมีสิทธิได้รับเลือก เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการของสมาคมด้วย - มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือประชุมสามัญประจำปี และร่วมการประชุมและการแสดงทางคณิตศาสตร์ หรือกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น - มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางอาชีพและการงาน หรือให้ความช่วยเหลือในประการอื่นใด เท่าที่คณะกรรมการสมาคมจะทำให้ได้ เช่น ได้รับทุนช่วยเหลือบุตร ได้รับการอบรมทางคณิตศาสตร์ เป็นต้นสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์