สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ข่าวสาร วารสารคณิตศาสตร์ กิจกรรม ประวัติ สมัคร ศ.ส.ว.ท.

     สมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการสอนคณิตศาสตร์
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์
4. เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรทางคณิตศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มี 2 ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์ หรือผู้ท่ีมีวิชาชีพเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ 1. มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ เม่ือได้รับหนังสืออนุญาตจากสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 2. มีสิทธิเข้าถึงวารสารคณิตศาสตร์ฯฉบับเต็มในรูปแบบออนไลน์ 3. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญั ประจาปี และร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดข้ึน 4. มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการบริหารสมาคมฯ 5. มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ 6. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิการของสมาคมฯต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 7. มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของสมาคมฯเพื่อตนเองหรือบตุรของสมาชิก 8. มีหน้าท่ีรักษาไว้ซี่งเกียรติและมารยาทอันดีงามของสมาชิก 9. มีหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ค่าสมัครสมาชิก ประกอบด้วย 1. ค่าลงทะเบียนในการสมัครครั้งแรก 30 บาท 2. ค่าสมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 3,000 บาท และ รายปี 250 บาท วาระการเป็นสมาชิกสามัญรายปี เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปี [ใบสมัคร]สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์