สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

  กิจกรรมของสมาคม
--------------------------------------------------------------------------------
สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการแก่สังคม และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ ในวงการคณิตศาสตร์ระดับต่างๆ
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้
• การอบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปี
(รายละเอียด)
(คลิก)
• การอบรมวิชาการด้านคณิตศาสตร์
• การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประจำปี (คลิก)
• การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี (คลิก)
• การจัดพิมพ์วารสารและหนังสือ (กดคลิก)สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์