สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ข่าวสาร วารสารคณิตศาสตร์ กิจกรรม ประวัติ สมัคร ศ.ส.ว.ท.
ประวัติความเป็นมาของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดยมีประวัติ ในการก่อตั้ง ดังนี้ - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2499 มีการจัดตั้งสาขาคณิตศาสตร์ขึ้นในสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีศาสตราจารย์ เสานะ ตันบุญยืน เป็นประธานสาขา
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2500 สาขาคณิตศาสตร์ได้แยกตัวออกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดำเนินการจัดตั้ง “สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้น ผู้เริ่มดำเนินการประกอบด้วย ศาสตราจารย์ เสนาะ ตันบุญยืน ศาสตราจารย์ พันเอก ดร.พร้อม พานิชภักดิ์ และนาย เอื้อ บัวสรวง
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2500 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 21 ท่าน โดยมีศาสตราจารย์ เสนาะ ตันบุญยืน เป็นนายกสมาคม และ ศาสตราจารย์ ปราณีต เจาฑะเกษตรินเป็นเลขาธิการ
- วันที่ 12 มิถุนายน 2524 สมาคมฯ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ชื่อว่า“สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นมา สำนักงานของสมาคมฯ เมื่อแรกเริ่ม สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มีสำนักงานอยู่ในตึก คณิตศาสตร์ของ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์ และโทรสาร 02–2527980 เว็ปไซต์ : http://www.mathassociation.net วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลซึ่งเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่มี ต่อการพัฒนาประเทศ และได้เห็นความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วของวิชาการต่างๆในโลก ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ประกอบกับได้ตระหนักว่า ผู้ที่สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ ทวีจำนวน มากขึ้นเป็นลำดับ คณะบุคคลดังกล่าวจึงร่วมกันจัดตั้งสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2.เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการสอนคณิตศาสตร์ 3.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 4.เพื่อส่งเสริมวิชาชีพที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรคณิตศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ สมาชิกภาพ : นักคณิตศาสตร์ตลอดจนผู้ที่สนใจคณิตศาสาตร์ทั่วไป สามารถสมัครเป็นสมาชิก ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โดยยื่นใบสมัครที่สำนักงาน ของสมาคมฯ หรือ สมัครทาง e–mail ทั้งนี้ สมาชิกทุกท่านจะได้รับวารสารคณิตศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย) และสมาชิกสามัญจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมครูประจำปีด้วย กิจกรรมของสมาคมฯ สมาคมฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการในวงการ คณิตศาสตร์ ระดับต่างๆ ทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 1.ผลิตวารสารและหนังสือวิชาการทางคณิตศาสตร์ 2.จัดการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 3.จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน 4.จัดประชุมวิชาการประจำปี 5.จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 6.จัดบรรยายสัญจร 7.ให้ความร่วมมือในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์