ข่าวสารสิ่งตีพิมพ์กิจกรรมเกี่ยวกับเราสมัครศ.ส.ว.ท.ติดต่อเรา

      

  กิจกรรมของสมาคม
--------------------------------------------------------------------------------
สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการแก่สังคม และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ ในวงการคณิตศาสตร์ระดับต่างๆ
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้
• การอบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปี
(รายละเอียด)
(คลิก)
• การอบรมวิชาการด้านคณิตศาสตร์
• การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประจำปี (คลิก)
• การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี (คลิก)
• การจัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2558 ครั้งที่ (20)
• การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 (IMO2015)
The 56th International Mahematical Olympiad in Chiang Mai Thailand (IMO2005)
• การจัดพิมพ์วารสารและหนังสือ (กดคลิก)