ข่าวสารสิ่งตีพิมพ์กิจกรรมเกี่ยวกับเราสมัครศ.ส.ว.ท.ติดต่อเรา

      

     ประกาศและข่าวสาร
ประกาศอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 [คลิก]
 
**** ประกาศเปลี่ยนวันรับรางวัลประจำปี 2560 ****[คลิก]
ประกาศผลการรับรางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี 2560
1.กำหนดการมอบรางวัลสอบแข่งขันปี2560[คลิก]
2.ผลการสอบแข่งขัน ประถม ปี 2560[คลิก]
3.ผลการสอบแข่งขัน ม.ต้น ปี 2560[คลิก]
4.ผลการสอบแข่งขัน ม.ปลาย ปี 2560[คลิก]
ประกาศ รางวัลชมเชย ประถมศึกษา ปี 2560[คลิก]
ประกาศ รางวัลชมเชย มัธยมต้น ปี 2560[คลิก]
ประกาศ รางวัลชมเชย มัธยมปลาย ปี 2560[คลิก]

ประกาศ สนามสอบทั้งหมด ทุก ภูมิภาค
ประกอบสอบ วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
* สนามสอบ ภูมิภาคอื่น เรียงลำดับตามนี้ ทุกสนามสอบตรวจดูรายชื่อและที่นั่งได้ที่
  สนามสอบทุกแห่งในวันทำการสอบ
* ในกรณีที่ลืมนำบัตรเข้าสอบมา ผู้เข้าสอบสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
1. สนามสอบ กรุงเทพมหานคร [คลิก]
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกเวียงผาและกงไกรลาศ
ผังสอบแข่งขันสนามสอบกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย รามคำแหง [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม [คลิก]
 
2. สนามสอบ ขอนแก่น
สถานที่สอบ : รร.แก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม [คลิก]
 
3. สนามสอบ เชียงใหม่
สถานที่สอบ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม [คลิก]
 
4. สนามสอบ นครปฐม
สถานที่สอบ : รร.พระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม [คลิก]
5. สนามสอบ นครราชสีมา
รร.รวมมิตรวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
6. สนามสอบ พิษณุโลก
สถานที่สอบ : รร.เฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
7. สนามสอบ ภาคกลาง
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
8. สนามสอบ สงขลา
สถานที่สอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
9. สนามสอบ สุราษฎร์ธานี
สถานที่สอบ : รร.ธิดาแม่พระ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม [คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]
 
10. สนามสอบ อุบลราชธานี
สถานที่สอบ : รร.เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ระดับชั้น ประถมประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น ประถมประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมต้นประเภท ทีม[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท เดี่ยว[คลิก]
ระดับชั้น มัธยมปลายประเภท ทีม[คลิก]

ผลการพิจารณาประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจาปี 2560
[คลิก]

สมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560
- ตรวจสอบรายชื่อจะแสดงทั้งหมดในภายหลัง ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
หลักฐานการสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 22 กันยายน 2560)
1.ใบสมัครสอบจะสมบูรณ์ – เมื่อมีลายเซ็นอนุญาตจากผู้มีอำนาจในโรงเรียนและกรอกข้อมูลครบ
2.การชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ส่งทางธนาณัติ
– การโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สอบและอบรม)”
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-25671-1 ชำระเงินตามช่องทางบัญชีที่ระบุเท่านั้น
 ถ่ายสำเนาหลักฐานการชำระเงินส่งมาทางไปรษณีย์ ตัวจริงเก็บไว้ (ระบุชื่อ นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น 
 โทรศัพท์ ในใบโอนเงิน)
– การจ่ายเงินโดยการส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย ในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพพัดดา  ปวนะฤทธิ์ 
 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10332 (เพียงแห่งเดียว)
 นำธนาณัติตัวจริงส่งมากับใบสมัครทางไปรษณีย์ เก็บส่วนสำเนาไว้ 
ค่าสมัครสอบ ประเภทบุคคล คนละ 150 บาท ประเภททีมทีมละ 480 บาท
3.ประเภทบุคคล รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ผู้สมัครด้านหลังรูป  
 ประเภททีม รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครด้านหลังรูป 
4.หลักฐานการสมัครสอบตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ส่งมาทางไปรษณีย์ :
 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ 
 ตู้ ปณ. 2022 ปณฝ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10332
5.สมาคมฯได้รับหลักฐานการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตรเข้าสอบให้ท่าน

ประกาศการประกวดโครงงานคณิตศาสาตร์ประจำปี 2560
- ผลการประกวดโครงงาน

ประกาศการอบรมครูคณิตศาสาตร์ประจำปี 2560
- [ประกาศ] [ใบสมัคร]
* การสมัครออนไลน์ต้องทำการพิมพ์ใบสมัคร แล้วจึงทำการส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์
  พร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน