ข่าวสารสิ่งตีพิมพ์กิจกรรมเกี่ยวกับเราสมัครศ.ส.ว.ท.ติดต่อเรา

      

     ประกาศและข่าวสาร
ประกาศการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2561 [คลิก] ใบสมัคร [คลิก]

หลักฐานการสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 24 กันยายน 2561)
1.ใบสมัครสอบจะสมบูรณ์ – เมื่อมีลายเซ็นอนุญาตจากผู้มีอำนาจในโรงเรียนและกรอกข้อมูลครบ
2.การชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ส่งทางธนาณัติ
– การโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สอบและอบรม)”
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-25671-1 ชำระเงินตามช่องทางบัญชีที่ระบุเท่านั้น
 ถ่ายสำเนาหลักฐานการชำระเงินส่งมาทางไปรษณีย์ ตัวจริงเก็บไว้ (ระบุชื่อ นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น 
 โทรศัพท์ ในใบโอนเงิน)
– การจ่ายเงินโดยการส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย ในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพพัดดา  ปวนะฤทธิ์ 
 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10332 (เพียงแห่งเดียว)
 นำธนาณัติตัวจริงส่งมากับใบสมัครทางไปรษณีย์ เก็บส่วนสำเนาไว้ 
ค่าสมัครสอบ ประเภทบุคคล คนละ 150 บาท ประเภททีมทีมละ 480 บาท
3.ประเภทบุคคล รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ผู้สมัครด้านหลังรูป  
 ประเภททีม รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครด้านหลังรูป 
4.หลักฐานการสมัครสอบตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ส่งมาทางไปรษณีย์ :
 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ 
 ตู้ ปณ. 2022 ปณฝ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10332
5.สมาคมฯได้รับหลักฐานการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตรเข้าสอบให้ท่าน